... cesta ke spokojenému bydlení


ZpětÚvod Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O SCHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. Správce 

1.1.      Správcem osobních údajů je Ing. Jan Dančák, IČ 68308388 a Lenka Dančáková, IČ 66915678, oba se sídlem tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek-Místek. Správce nejmenoval žádného pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Jaké osobní údaje se shromažďují a zpracovávají 

2.1.    Správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje: identifikační údaje (jméno a příjmení, akademické tituly, rodné číslo, trvalé či jiné bydliště, podpis), kontaktní údaje (telefonický i emailový), údaje o osobním stavu, druh a číslo průkazu totožnosti, orgán a stát, který ho vydal, dobu jeho platnosti, číslo dokladu totožnosti, údaje o nemovité věci (dle listu vlastnictví) nebo družstevním podílu (dle nájemní smlouvy a evidenčního listu), včetně fotografické dokumentace a původního nabývacího titulu, údaje o kupní ceně, číslo bankovního účtu, vzájemnou písemnou komunikaci. 

2.2.    Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje těchto subjektů: potencionálního zájemce o prodej/nájem/podnájem jeho nemovité věci či družstevního podílu, potencionálního zájemce o koupi/nájem/podnájem nemovité věci či družstevního podílu, včetně údajů o jejich manželovi/manželce, případně o subjektu, kterému subjekt údajů udělí plnou moc, případně o subjektech, specifikovaných na listu vlastnictví. 

III. Doba shromažďování a zpracovávání 

3.1.    Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu se správcem, případně po dobu tří měsíců ode dne změny vlastníka nemovité věci či družstevního podílu nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. Dále správce zpracovává osobní údaje po dobu běhu lhůt pro různá podání či obhajobu nároku správce nebo subjektu údajů. 

3.2.    Pokud pominou důvody pro zpracování osobních údajů, provádí správce zpracování osobních údajů již pouze v podobě archivace, po dobu nezbytnou ke splnění zákonných lhůt pro archivaci. 

3.3.    Po uplynutí lhůt provede správce výmaz osobních údajů, které jsou zpracovány elektronicky, a skartaci, které jsou zpracovány papírově.  

IV. Právní titul a účel shromažďování a zpracovávání 

4.1.    Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě plnění své povinnosti ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním a shromážděním svých osobních údajů. Některé osobní údaje jsou však nezbytné i pro splnění zákonných povinností správce např. zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví.   

4.2.    Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění své smluvní povinnosti nebo pro splnění své zákonné povinnosti, za účelem jednání o smlouvě, pro poskytování realitních služeb, pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmech, o prohlídkách nemovité věci ze strany potencionálního zájemce, pro přímý marketing svých vlastních služeb. Se souhlasem subjektu údajů zpracovává správce také údaje pro marketingové účely nad rámec oprávněného zájmu. 

V. Zdroje získávání osobních údajů  

5.1.    Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje přímo od subjektu údajů, případně z dostupných veřejných rejstříků, údaje získané od státních úřadů (zejména katastru nemovitých věcí), z internetových prohlížečů. 

VI. Komu správce předává nebo poskytuje osobní údaje 

6.1.    Správce předává osobní údaje a pověřuje zpracováním osobních údajů také své spolupracující osoby - zpracovatelé, a to zejména svého spolupracujícího realitního makléře, právního zástupce, IT specialistu, účetní kancelář, provozovatele a správce realitního serveru, s kterými má uzavřené smlouvy, které zavazují tyto subjekty ke stejné ochraně osobních údajů jako správce.  

6.2.    Dále správce předává osobní údaje státním orgánům (zejména příslušnému katastru nemovitostí), případně bankovním institucím nebo orgánům, kdy má správce zákonnou povinnost tyto osobní údaje předat.  

6.3.    Správce údaje o nemovité věci či družstevním podílu také inzeruje na inzertních místech, a to webových stránkách i listinné formě v tištěních reklamách, případně nástěnkách a výlohách. 

6.4.    Se souhlasem subjektu údajů nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty také dalším subjektům. 

VII. Zajištění ochrany osobních údajů 

7.1.    Osobní údaje jsou chráněny moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy, které zajišťují ochranu před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou, zničením nebo zneužitím. 

7.2.    Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. 

VIII. Práva subjektu osobních údajů ve vztahu ke zpracování a předávání 

8.1.    Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm správce zpracovává, právo na přenositelnost osobních údajů a právo požadovat opravu osobních údajů nebo doplnění neúplných osobníc údajů, právo na omezení zpracování a právo na výmaz osobních údajů (pokud není nutné tyto osobní údaje dále zpracovávat pro splnění zákonných či smluvních povinností).  

8.2.    V případě, že správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě souhlasu, je možné tento souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. 

8.3.    V případě, že správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu, může subjekt údajů proti takovému zpracování podat námitku. Každé podání takové námitky bude správcem vyhodnoceno a o výsledku bude správce subjekt údajů informovat. 

XI. Informace o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně 

9.1.    Subjekt osobních údajů je informován o pravidlech zpracování osobních údajů vždy v rámci smluvní dokumentace, případně při udělení souhlasu. 

9.2.    Toto poučení a další informace jsou veřejně dostupné na webových stránkách správce www.hplusreality.cz a na vyžádání v listinné podobě na každé pobočce správce. 

X. Dozor v oblasti ochrany osobních údajů 

10.1.  Dozor v oblasti ochrany osobních údajů zajišťuje Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7  –www.uoou.cz


ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

Adresát – správce:          ...................................................................

Identifikace subjektu: 

Jméno a příjmení:              ..................................................................

Datum narození:                ..................................................................

Trvalé bydliště:                   ..................................................................

Telefonický kontakt:           ...................................................................

Emailový kontakt:               ..................................................................

využívám svého níže specifikovaného práva (prosím vyberte a zaškrtněte) 

1)    Práva na přístup k osobním údajům 

Žádám Vás o sdělení (prosím vyberte a zaškrtněte): 

a)    Jaký typ osobních údajů o mě zpracováváte

b)    Všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, a to podrobně (nemám zájem o kopie těchto osobních údajů)

c)     Všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, a to podrobně (žádám o zaslání kopií těchto osobních údajů, a to

-       na emailovou adresu    ……………………………………………….. nebo

-       na adresu                     ………………………………………………… 

2)    Práva na opravu/doplnění 

Žádám Vás o opravu/doplnění tohoto osobního údaje:  

a)    Nepřesný/neúplný osobní údaj:      …………………………………………….. 

b)    Přesný/úplný osobní údaj:              ……………………………………….…….. 

3)    Práva na přenositelnost 

Žádám Vás o přenos tohoto mého osobního údaje (těchto, případně všech), který o mě zpracováváte ve formátu …………………….:…………………………..………………………………. 

-       na moji emailovou adresu    ………………………………………………………. nebo 

-       novému správci                    ……………………………………………………….. 

4)    Práva vznést námitku proti zpracování 

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování tohoto mého osobního údaje:  

……………………………………………………..………………………………. 

5)    Práva na omezení zpracování 

Žádám Vás o omezení tohoto zpracovávání (specifikujte zpracování) 

……………………………………………………..………………………………. 

tohoto mého osobního údaje:  

……………………………………………………..………………………………. 

6)    Práva na výmaz 

Žádám Vás o další nezpracovávání a výmaz tohoto mého osobního údaje:  

……………………………………………………..……………………………….

 Poučení: 

Pokud uplatňujete své právo na opravu/doplnění, právo vznést námitku proti zpracování, právo na omezení zpracování a právo na výmaz, budeme o těchto právech informovat také všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Mám/nemám zájem o informaci ohledně Vašich příjemců, kteří zpracovávají moje osobní údaje. 

Odůvodnění:

(prosím zde uveďte důvod své žádosti, pokud žádost nebude odůvodněna u práva vznést námitku proti zpracování, práva na omezení zpracování a práva na výmaz, nemůže být Vaši žádosti vyhověno)

 

V …………………….., dne……………………. 

                                                                                   …………………………………..

                                                                                                      podpis


Hledání nemovitosti

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním a odesláním vašich osobních údajů v odpovědním formuláři souhlasíte s jejich zpracováním a zároveň potvrzujete, že jste se seznámili s obsahem textu v zápatí této stránky 

INZERTNÍ MÍSTO

OD OMMA Frýdlant n.O.


© 2020, Hplus reality – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Realitní software dodává eBRÁNA | Software a informační systém pro realitní kanceláře REALBrána | Nabídka nemovitostí RB Reality

Nahoru ↑